หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มขะหนาบ
อักษรล้านนา
กุมขๆนฯาปฯ
เทียบอักษรไทย
[กุมขนาบ]
ความหมาย

ก.ใช้อำนาจข่มขู่,ใช้อำนาจบังคับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มขะหนาบ (กุมขๆนฯาปฯ)