หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋บต๋าแหลว
อักษรล้านนา
กุบตาแหลฯว,กุ--
เทียบอักษรไทย
[กุบตาแหลว]
ความหมาย

น.หมวก ทำด้วยตอกสานขัดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋บต๋าแหลว (กุบตาแหลฯว,กุ--)