หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ด
อักษรล้านนา
กุด
เทียบอักษรไทย
[กุด]
ความหมาย

น.เรียกชะนี ว่า อี่กุ๋ด ว.ขาด,ด้วน กุ๋ด ส่วนมากหมายถึงอวัยวะขาด เช่น มือกุ๋ด- มือขาด,ตี๋นกุ๋ด -- เท้าขาด,ผีหัวกุ๋ด - ผีหัวขาด; ส่วน ด้วนใช้กับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ เช่น กู่กุ๋ด - เจดีย์ยอดด้วน,ต๋าลยอดกุ๋ด - ตาลยอดด้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ด (กุด)