หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊ย
อักษรล้านนา
คุ้
เทียบอักษรไทย
[คุ้ย]
ความหมาย

ก.ใช้นิ้วมือ (หัวแม่มือ,นิ้วชี้,นิ้วกลาง) ตักสิ่งของ เช่น กุ๊ยลาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ย (คุ้)