หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊มงุ้ม
อักษรล้านนา
คุ้มงุ้ม
เทียบอักษรไทย
[คุ้มงุ้ม]
ความหมาย

ก.ค้อมลงมากๆ...ใช้กับของใหญ่.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊มงุ้ม (คุ้มงุ้ม)