หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊มกว๊า
อักษรล้านนา
คุ้มค้วฯาฯ
เทียบอักษรไทย
[คุ้มคว้า]
ความหมาย

ก.ไขว่คว้า,เสาะแสวงหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊มกว๊า (คุ้มค้วฯาฯ)