หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊ดเข้า
อักษรล้านนา
คุดเขั้า
เทียบอักษรไทย
[คุดเข้า]
ความหมาย

ก.ตักข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ดเข้า (คุดเขั้า)