หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊ดก๊าว
อักษรล้านนา
คุดค้าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[คุดค้าว]
ความหมาย

ดู...กุ๊ด

ออกเสียงล้านนา
กุ๊ด
อักษรล้านนา
คุด
เทียบอักษรไทย
[คุด]
ความหมาย

ก.ตัก,จ้วงตัก,ขุดขึ้น; กุ๊ดก๊าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ดก๊าว (คุดค้าฯวฯ)