หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๊ด
อักษรล้านนา
คุด
เทียบอักษรไทย
[คุด]
ความหมาย

ก.ตัก,จ้วงตัก,ขุดขึ้น; กุ๊ดก๊าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ด (คุด)