หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ้ง
อักษรล้านนา
กุ้ง
เทียบอักษรไทย
[กุ้ง]
ความหมาย

น.กุ้ง - สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ตัวกลมรี แบ่งเป็นปล้องๆ มีขา ๕ คู่ เป็นก้ามหนีบและขาเดิน อยู่ที่ส่วนหัวและอก มีทั้งกุ้งน้ำจืดและกุ้งทะเล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้ง (กุ้ง)