หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ่น
อักษรล้านนา
กุ่ร
เทียบอักษรไทย
[กุ่น]
ความหมาย

ก.ขุดดิน,พรวนดิน,ทำให้ดินร่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ่น (กุ่ร)