หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุมเข้า
อักษรล้านนา
คุมขั้า
เทียบอักษรไทย
[คุมเข้า]
ความหมาย

ก.บิณฑบาต,พระภิกษุหรือสามเณรบิณฑบาต; กุมบาต ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุมเข้า (คุมขั้า)