หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุม
อักษรล้านนา
คุม
เทียบอักษรไทย
[คุม]
ความหมาย

ก.กำกับ,ประคอง,ควบคุม,ดูแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุม (คุม)