หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุงแต๊ก
อักษรล้านนา
คุงแทักฯ
เทียบอักษรไทย
[คุงแท็ก]
ความหมาย

ว.ถึงที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุงแต๊ก (คุงแทักฯ)