หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กี๊
อักษรล้านนา
คี้
เทียบอักษรไทย
[คี้]
ความหมาย

ว.สีดำ,มีสีดำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี๊ (คี้)