หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กี้บ
อักษรล้านนา
คีปฯ
เทียบอักษรไทย
[คีบ]
ความหมาย

ก.คีบ,หนีบ เช่น ใช้ตะเกียบคีบอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี้บ (คีปฯ)