หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กีมปู๋
อักษรล้านนา
คีมฯปู
เทียบอักษรไทย
[คีมปู]
ความหมาย

น.ก้ามปู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีมปู๋ (คีมฯปู)