หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กีม
อักษรล้านนา
คีมฯ
เทียบอักษรไทย
[คีม]
ความหมาย

น.เครื่องมือชนิดหนึ่งมีสองขาคล้ายกรรไกร มีหลายชนิดตามลักษณะใช้งาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กีม (คีมฯ)