หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นได้ไส้ยาว
อักษรล้านนา
กินฯได้ไส้ยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[กินได้ไส้ยาว]
ความหมาย

ก.กินมากเกินขนาด,ไม่รู้จักพอประมาณในการกิน ไม่มาก ไม่น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นได้ไส้ยาว (กินฯได้ไส้ยาวฯ)