หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นได้
อักษรล้านนา
กินฯได้
เทียบอักษรไทย
[กินได้]
ความหมาย

ก.กินจุ,กินอาหารได้มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นได้ (กินฯได้)