หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นใบ้กิ๋นง่าว
อักษรล้านนา
กินฯไบ้กินฯง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[กินใบ้กินง่าว]
ความหมาย

ก.กินมากเหลือเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นใบ้กิ๋นง่าว (กินฯไบ้กินฯง่าวฯ)