หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นแฮง
อักษรล้านนา
กินฯแรงฯ
เทียบอักษรไทย
[กินแรง]
ความหมาย

ก.เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแฮง (กินฯแรงฯ)