หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นแอบ
อักษรล้านนา
กินฯแอปฯ
เทียบอักษรไทย
[กินแอบ]
ความหมาย

ก.กินแรง,อาศัยเกาะผู้อื่นในการทำงาน,เอาเปรียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นแอบ (กินฯแอปฯ)