หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเหีย
อักษรล้านนา
กินฯเหยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเหีย]
ความหมาย

ก.กินสิ (บอกให้กิน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเหีย (กินฯเหยฯ)