หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเหล้าเมายฺา
อักษรล้านนา
กินฯเหั้ลฯาเมัาอยฯา
เทียบอักษรไทย
[กินเหล้าเมาอฺยฺา]
ความหมาย

ก.ดื่มสุรายาเมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเหล้าเมายา (กินฯเหั้ลฯาเมัาอยฯา)