หน้าหลัก
กิ๋นเหล้าเมายา
กิ๋นเหล้าๅเมายา
กินฯเหั้ลฯาเมัาอยฯา
[กินเหล้าเมาอฺยฺา....]

ก.ดื่มสุรายาเมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเหล้าเมายา (กินฯเหั้ลฯาเมัาอยฯา)