หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเหมือนเปิ้นจะไปกิ๋นเหมือนเปิ้น
อักษรล้านนา
กินฯเหิมฯอฯรเพิ่นฯจไพกินฯเหิมฯอฯรเพิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเหมือนเพิ่นจะไพกินเหมือนเพิ่น]
ความหมาย

สำ.รู้จักพอประมาณ ในการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคไม่มากไม่น้อยเกินไป ตามสมควรแก่ฐานะของตนเอง ตรงกับ "เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเหมือนเปิ้นจะไปกิ๋นเหมือนเปิ้น (กินฯเหิมฯอฯรเพิ่นฯจไพกินฯเหิมฯอฯรเพิ่นฯ)