หน้าหลัก
กิ๋นเสี้ยงหละเสี้ยงลึ้ง
กิ๋นเสี้ยงหละเสี้ยงลึ้ง
กินฯส้ยฯงหลฯะส้ยฯงลึ้งฯ
[กินเสี้ยงหละเสี้ยงลึ้ง]

ก.กินจนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเสี้ยงหละเสี้ยงลึ้ง (กินฯส้ยฯงหลฯะส้ยฯงลึ้งฯ)