หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเสี้ยง
อักษรล้านนา
กินฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[กินเสี้ยง]
ความหมาย

ก.กินจนหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเสี้ยง (กินฯส้ยฯง)