หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเมือง
อักษรล้านนา
กินฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[กินเมือง]
ความหมาย

ก.เสวยราชสมบัติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเมือง (กินฯเมิอฯง)