หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเต๊อะ
อักษรล้านนา
กินฯเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[กินเทอะ]
ความหมาย

ก.กินเถอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเต๊อะ (กินฯเทิอฯะ)