หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าสะหลาก
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าสๆลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าสลาก]
ความหมาย

ดู...กิ๋นก๋วยสลาก

ออกเสียงล้านนา
กิ๋นก๋วยสะหลาก
อักษรล้านนา
กินฯกวฯยฯสๆลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[กินกวยสลาก]
ความหมาย

ก.ทำบุญสลากภัต; กิ๋นเข้าสลาก,กิ๋น สลาก,ตานก๋วยสลาก,ตานสลาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าสะหลาก (กินฯเขั้าสๆลฯากฯ)