หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าลำ
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าลำ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าลำ]
ความหมาย

ก.รับประทานอาหารอร่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าลำ (กินฯเขั้าลำ)