หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าบ่เผื่อน้ำ
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าบํเผิ่อฯอนาฯํ้
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าบ่เผื่อน้ำ]
ความหมาย

สำ.กินโดยไม่รู้จักประมาณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าบ่เผื่อน้ำ (กินฯเขั้าบํเผิ่อฯอนาฯํ้)