หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้าบ่ลำกิ๋นน้ำบ่ลง
อักษรล้านนา
กินฯเขั้าบํลำ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้าบ่ลำกินน้ำบ่ลง]
ความหมาย

สำ.เป็นทุกข์,กังวล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้าบ่ลำกิ๋นน้ำบ่ลง (กินฯเขั้าบํลำ)