หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้างาย
อักษรล้านนา
กินฯเขั้างายฯ
เทียบอักษรไทย
[กินเข้างาย]
ความหมาย

ก.กินข้าวมื้อเช้า,รับประทานอาหารเช้า, ฉันเช้า (ใช้แด่พระภิกษุ สามเณร ถ้าเป็นมื้อกลางวัน เรียก ฉันเพล); กิ๋นงาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้างาย (กินฯเขั้างายฯ)