หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้ากั๋บหยัง
อักษรล้านนา
กินฯเขั้ากัปฯหัยฯง
เทียบอักษรไทย
[กินเข้ากับหยัง]
ความหมาย

ก.กินข้าวกับอะไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้ากั๋บหยัง (กินฯเขั้ากัปฯหัยฯง)