หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นเข้า
อักษรล้านนา
กินฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[กินเข้า]
ความหมาย

ก.กินข้าว,รับประทานอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นเข้า (กินฯเขั้า)