หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นอ่วย
อักษรล้านนา
กินฯอ่วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินอ่วย]
ความหมาย

ว.สุรุ่ยสุร่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นอ่วย (กินฯอ่วฯยฯ)