หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหัว
อักษรล้านนา
กินฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กินหัว]
ความหมาย

ก.ทำงานชนิดที่ใช้สมองมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหัว (กินฯห฿วฯ)