หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหม๋ดกิ๋นเสี้ยง
อักษรล้านนา
กินฯห฿มฯดกินฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[กินหมดกินเสี้ยง]
ความหมาย

ก.กินจนหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหม๋ดกิ๋นเสี้ยง (กินฯห฿มฯดกินฯส้ยฯง)