หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหมอมๆ ผอมจ้อก้อ
อักษรล้านนา
กินฯนฯหมฯอฯมๆผอฯมชํอฯคํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กินหมอมๆผอมช่อค่อ]
ความหมาย

ก.กินไม่หยุดแต่ยังผอมอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหมอมๆ ผอมจ้อก้อ (กินฯนฯหมฯอฯมๆผอฯมชํอฯคํอฯ)