หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นหมอมๆ
อักษรล้านนา
กินฯหมฯอฯมๆ
เทียบอักษรไทย
[กินหมอมๆ]
ความหมาย

ก.กินบ่อยๆ,กินเรื่อยๆ,กินไม่หยุดปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นหมอมๆ (กินฯหมฯอฯมๆ)