หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นสะโละสะละ
อักษรล้านนา
กินฯสโล฿สละ
เทียบอักษรไทย
[กินสะโละสะละ]
ความหมาย

ก.กินไม่เลือก โดยไม่คำนึงถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ไม่ระมัดระวังทำให้ท้องเสีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นสะโละสะละ (กินฯสโล฿สละ)