หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นลูน
อักษรล้านนา
กินฯลูร
เทียบอักษรไทย
[กินลูน]
ความหมาย

ก.กินทีหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นลูน (กินฯลูร)