หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นผิ๋ด
อักษรล้านนา
กินฯผิดฯ
เทียบอักษรไทย
[กินผิด]
ความหมาย

ก.กินอาหารผิดสำแดง - อาการที่เกิดขึ้นกับหญิงอยู่ไฟ (อยู่เดือน) หลังคลอดบุตร กินอาหารแสลง เช่นของหมักดอง เนื้อสัตว์ หรือพืชผักบางชนิดทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียร จุกเสียด แน่นหน้าอก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นผิ๋ด (กินฯผิดฯ)