หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นปี๋
อักษรล้านนา
กินฯปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[กินปลี]
ความหมาย

น.นกกินปลี - นกตัวเล็กปากยาวโค้งงองุ้มปลายแหลมเล็ก กินน้ำหวานในปลีกล้วย ในดอกไม้ และแมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นปี๋ (กินฯปีลฯ)