หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นปี่
อักษรล้านนา
กินฯปี่
เทียบอักษรไทย
[กินปี่]
ความหมาย

ว.เสียงช่างซอที่เข้ากับเสียงปี่ได้ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นปี่ (กินฯปี่)