หน้าหลัก
กิ๋นบ๋กจ๋กลง
กินฯบ฿กฯจ฿กฯล฿งฯ
[กินบกจกลง]

ก.เลือกกินข้าวเฉพาะตรงกลางกล่องข้าว เชื่อว่าการกินลักษณะเช่นนี้ไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นบ๋กจ๋กลง (กินฯบ฿กฯจ฿กฯล฿งฯ)