หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นบ๋กจ๋กลง
อักษรล้านนา
กินฯบ฿กฯจ฿กฯล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กินบกจกลง]
ความหมาย

ก.เลือกกินข้าวเฉพาะตรงกลางกล่องข้าว เชื่อกันว่าการกระทำลักษณะเช่นนี้ไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นบ๋กจ๋กลง (กินฯบ฿กฯจ฿กฯล฿งฯ)