หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นบ่ปอห่อตวย
อักษรล้านนา
กินฯบํพํอฯหํอฯทวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กินบ่พอห่อทวย]
ความหมาย

ก.กินอิ่มแล้วยังพกกลับบ้านอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นบ่ปอห่อตวย (กินฯบํพํอฯหํอฯทวฯยฯ)