หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋นน้ำหัว
อักษรล้านนา
กินฯนาฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กินน้ำหัว]
ความหมาย

ก.เลือกเอาส่วนที่ดีไปก่อน,ทำก่อนผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋นน้ำหัว (กินฯนาฯห฿วฯ)